See English Version

  صفحه مجازی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی

  آدرس صفحات:

   

   

  نرم افزار های مورد نیاز:

   

  راهنما:

  - دریافت راهنمای نصب و فعال سازی نرم افزار adobe connect

  - پس از دانلود و نصب نرم افزار آدرس صفحات را وارد نموده و نام و نام خانوادگی خودرا در کادر(Name) مربوطه وارد و به عنوان  (Guest ( Enter as a Guest وارد شوید.