See English Version

  فایل راهنمای سخنرانی در روز همایش


  دریافت فایل سخنرانی (مدیریت و رفتار حرکتی)

  /uploads/uploads/Management .pdf

   

  دریافت فایل سخنرانی (فیزیولوژی ورزشی)

  /uploads/uploads/Physiology.pdf

   

  دریافت فایل سخنرانی (بیومکانیک و آسیب‌شناسی و رزشی)

  /uploads/uploads/Biomechanics .pdf

   

  پژوهشگرانی که مقاله آن ها به صورت سخنرانی (ارائه شفاهی) پذیرفته شده است، در اسرع وقت نسبت به تهیه و ارسال فایل سخنرانی خود (به دو فرمت پاورپوینت و

  ویدئو) براساس تمپلت و فایل راهنما اقدام فرمایند

   

  دریافت فایل تمپلت

  /uploads/uploads/Template .pptx

   

  دریافت فایل راهنما

  /uploads/uploads/Guide1.pdf